Praktiskie fotografēšanas pamati iesācējiem (V. Morozovs)

Курс Вадима Морозова «Практический курс фотографии для начинающих»

Nodarbību laiks:  По мере набора группы    18:30-20:30

Примерный план лекций:
1. Знакомство. Разновидности фотоаппаратов и их отличия, выбор оптимального под Ваши задачи. Принципы работы фотоаппарата. 
2. Экспозиция - выдержка/диафрагма/чувствительность. Работа с ними. 
3. Практическое занятие №1.
4. Анализ работ. Особенности объективов и работа с ними. 
5. Построение кадра и композиция. 
6. Практическое занятие №2. 
7. Анализ работ. Жанры фотографии, особенности каждого. 
8. Освещение в фотографии, работа с естественным и искусственным светом. Обработка фотографий. 
9. Практическое занятие №3. 
10. Анализ работ. Хранение данных. Авторские права. Заключительные вопросы. 

Практические занятие очень важная часть обучения, курсантам будут предложены на выбор различные варианты проведения практики - город, природа, мероприятия и другое, а также различное время практики - утро, день, вечер, ночь. Решение о времени и месте проведения практических занятий будет приниматься группой коллективно, в зависимости от интересов, целей и задач курсантов. 
На следующем занятии после практического будет проведён анализ работ каждого курсанта. 

По ходу занятий также будут затронуты различные практические вопросы о фотографии, такие как:
- как выбрать фотосумку? 
- как снимать в дождь? 
- чего стоит опасаться летом/зимой? 
- как подготовиться к съёмкам? 
- где найти моделей? 
- и другие вопросы


Aptuvenais lekciju plāns:
1. Iepazīšanās. Fotoaparātu veidi un to atšķirības. Otpimālā fotoaparāta izvēle Jūsu vajadzībām. Fotoaparāta darbības principi. 
2. Ekspozīcija - slēdža laiks/diafragma/jūtība. Kā tos izmantot. 
3. Praktiskā nodarbība NR1.
4. Darbu analīze. Objektīvi un darbs ar tiem. 
5. Kompozīcija un kadra izveide. 
6. Praktiskā nodarbība NR2. 
7. Darbu analīze. Fotogrāfijas žanri, katra īpašības. 
8. Gaisma fotogrāfijā. Darbs ar dabīgo un mākslīgo gaismu. Fotogrāfiju apstrāde. 
9. Praktiskā nodarbība NR3.
10. Darbu analīze. Datu uzglabāšana. Autortiesības. Noslēguma jautājumi. 

Praktiskās nodarbības ir svarīgs apmācības elements, kursantiem tiks piedāvāts izvēlēties dažādus prakses variantus - pilsēta, daba, pasākumi un cits, kā arī dažādus prakses laikus - rīts, diena, vakars, nakts. Lēmums par praktisko nodarbību laiku un vietu tiks pieņemts kopā ar grupu, ņemot vērā kursantu intereses un mērķus. 
Nākamajā nodarbībā pēc praktiskās nodarbības tiks analizēti katra kursanta darbi. 

Nodarbību laikā tiks izrunāti arī praktiskie jautājumi, kas saistīti ar fotogrāfiju, piemērām:
- kā izvēlēties fotosomu? 
- kā filmēt lietus laikā? 
- no kā jāizvairās vasarā/ziemā? 
- kā sagatavoties filmēšanai? 
- kur atrast modeļus? 
- un citi jautājumi